COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary

V prípade, že potrebujete zabezpečiť stavebné povolenie vieme Vám s tým pomôcť,  ušetríte čas i starosti.

Služba je len pre klientov, ktorí majú s nami zmluvu na výstavbu rodinného domu. Samostatnú inžiniersku činnosť  nevykonávame.

Nový stavebný zákon

Nový stavebný zákon  by mal byť platný od 1.4.2025.
Zmeny by sa mali týkať hlavne:

 • elektronizácie schvaľovacieho procesu,
 • zjednodušenie a zrýchlenie procesu znížením počtu úkonov
 • presunu stavebných úradov a kompetencií,
 • riešenie čiernych stavieb.

S novým zákonom by sa mali zmeniť poplatky za stavebné konania. Poplatok sa po novom bude odvíjať od ceny investície – 1,25 % stavebných nákladov.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia je projektová dokumentácia, súhlasné stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov alebo iných zainteresovaných subjektov.

Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia:

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby
 • Spoplatnenie výkonu rozhodnutia
 • Kompletná projektová dokumentácia všetkých objektov súvisiacich so stavbou
 • Energetické posúdenie návrhu objektu – súčasť súhrnnej správy
 • Doklad o vlastníctve (originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Kópia z katastrálnej mapy ( originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Mená a presné adresy účastníkov konania – vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Meno a adresa hlavného projektanta, preukázanie odbornej spôsobilosti
 • Meno a adresa stavebného dozoru, preukázanie odbornej spôsobilosti ( v prípade svojpomocnej výstavby)

Stanoviská a vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia sa odlišujú podľa druhu stavby a požiadaviek úradu

 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti (BVS a.s., TAVOS a.s. a pod.)
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie Orange a.s.
 • stanovisko mestského úradu/obecného úradu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • mnohé iné podľa požiadaviek povoľovacieho orgánu
© Copyright 2024 ENERGYHOUSE