Obrázok

Naša spoločnosť vám rada zabezpečí stavebné povolenie na kľúč, čím ušetríte čas i starosti.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia je projektová dokumentácia, súhlasné stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov alebo iných zainteresovaných subjektov.

Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia:

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby
 • Spoplatnenie výkonu rozhodnutia
 • Kompletná projektová dokumentácia všetkých objektov súvisiacich so stavbou
 • Energetické posúdenie návrhu objektu – súčasť súhrnnej správy
 • Doklad o vlastníctve (originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Kópia z katastrálnej mapy ( originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Mená a presné adresy účastníkov konania – vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Meno a adresa hlavného projektanta, preukázanie odbornej spôsobilosti
 • Meno a adresa stavebného dozoru, preukázanie odbornej spôsobilosti ( v prípade svojpomocnej výstavby)

Stanoviská a vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia sa odlišujú podľa druhu stavby a požiadaviek daného stavebného úradu.

 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti (BVS a.s., TAVOS a.s. a pod.)
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie Orange a.s.
 • stanovisko mestského úradu/obecného úradu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor ochrany prírody a krajiny
  • Odbor odpadového hospodárstva
  • Odbor štátnej vodnej správy
  • Odbor ochrany ovzdušia
 • vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany
 • vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie KRPZ, Okresný dopravný inšpektorát k dopravnému napojeniu a riešeniu dynamickej a statickej dopravy
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Štátneho dráhového úradu (v prípade stavby v ochrannom pásme železnice)
 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie
 • vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
© Copyright 2023 ENERGYHOUSE