Obrázok

Naša spoločnosť vám rada zabezpečí stavebné povolenie na kľúč, čím ušetríte čas, starosti aj financie, nakoľko naši klienti majú stavebné povolenie zdarma.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia je projektová dokumentácia, súhlasné stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov alebo iných zainteresovaných subjektov.

Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia:

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby
 • Spoplatnenie výkonu rozhodnutia
 • Kompletná projektová dokumentácia všetkých objektov súvisiacich so stavbou
 • Energetické posúdenie návrhu objektu – súčasť súhrnnej správy
 • Doklad o vlastníctve (originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Kópia z katastrálnej mapy ( originál nie starší ako 3 mesiace)
 • Mená a presné adresy účastníkov konania – vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Meno a adresa hlavného projektanta, preukázanie odbornej spôsobilosti
 • Meno a adresa stavebného dozoru, preukázanie odbornej spôsobilosti ( v prípade svojpomocnej výstavby)

Stanoviská a vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia sa odlišujú podľa druhu stavby a požiadaviek daného stavebného úradu.

 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti (BVS a.s., TAVOS a.s. a pod.)
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie Orange a.s.
 • stanovisko mestského úradu/obecného úradu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor ochrany prírody a krajiny
  • Odbor odpadového hospodárstva
  • Odbor štátnej vodnej správy
  • Odbor ochrany ovzdušia
 • vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany
 • vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie KRPZ, Okresný dopravný inšpektorát k dopravnému napojeniu a riešeniu dynamickej a statickej dopravy
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Štátneho dráhového úradu (v prípade stavby v ochrannom pásme železnice)
 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie
 • vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
© Copyright 2015 Fenix – Real Invest Group, s.r.o. Tvorba web stránok - tricode.sk